O żłobku

Informacje Podstawowe

Niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza

2 sierpnia 2013r. na warszawskiej Białołęce, przy ul. Mochtyńskiej 92, otwarto żłobek, który powstał dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu I (01.05.00-00202/12). Celem projektu było wsparcie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w dostępie do rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Realizatorem projektu była ChSS „NASZ DOMEK” w partnerstwie z fundacjami: Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor” oraz Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie”. W placówce przewidziano 45 miejsc dla dzieci w wieku od 20 tyg. życia do lat 3 (obecnie zwiększono do 54 miejsc). Rodzice, jako wolontariusze mieli przez 3 dni współuczestniczyć w opiece nad dziećmi. Podobną formą aktywizacji realizowanej w projekcie był wolontariat seniorów w rolach „Babć i Dziadków”. Projekt zakładał również szkolenie zawodowe na opiekuna dziennego przewidziane dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W szkoleniu tym wzięło udział 40 osób.

Żłobek został wyposażony w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne, sensoryczne oraz zatrudniono specjalistów, takich jak muzykoterapeuta, fizjoterapeuta, logopeda, położna/pielęgniarka.

We wrześniu 2014r. placówka, początkowo funkcjonująca pod nazwą Niepubliczny Żłobek Integracyjny „NASZ DOMEK” zmieniła nazwę na: Integracyjny Żłobek Muzyczny „Nasz Domek”, a w ofercie oprócz dotychczasowych zajęć (muzykoterapii, PJM, logorytmiki, teatrzyków, j. angielskiego, itp.) pojawiły się zajęcia ze znaną na całym świecie autorką metody nauki gry na pianinie metodą bajki – z p. Lidią Bajkowską.

Zarówno w 2013r., jak i w 2014r. dzięki programowi Maluch, z którego dotację udało nam się uzyskać, została zmniejszona kwota dopłat za żłobek z 300zł do nawet 0zł. Placówka jest wpisana do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 104/Z/2013. Podobne dofinansowanie otrzymaliśmy w roku 2015 - czesne zostało wówczas obniżone o 244zł.

Projekt POKL zakończył się 31.12.2014r. Od tamtej pory przestały również obowiązywać dotychczasowe warunki przyjęcia dziecka do żłobka. Do placówki przyjmujemy dzieci od 1 do 3 roku życia (również niepełnosprawne). Koszt pobytu dziecka w żłobku znajdą Państwo w zakładce: REKRUTACJA.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 18.00, z
wyjątkiem świąt, dni wolnych przez organ prowadzący (w tym przerwy wakacyjnej) oraz dni ustawowo wolnych. Dzieci są podzielone na grupy wiekowe.

Do żłobka przyjmujemy również dzieci niepełnosprawne.

INFORMUJEMY, ŻE OD STYCZNIA 2016 ŻŁOBEK MIEŚCI SIĘ PRZY UL. MAŁEJ ŻABKI 15 !!!

W naszej ofercie znajdują się m.in.:

-Gordonki
- j. angielski
-zajęcia muzyczno-ruchowe
-zajęcia plastyczne

-bajkoczytanie,
-logorytmika
-zabawy sportowe na boisku
-teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania z muzyką, itp.
-kontakt ze specjalistami w razie potrzeby (psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, rehabilitant)

Cele i Zadania

01.

Naszym pragnieniem jest to, żeby dzieci, które do nas przyjdą, czuły się bezpieczne, wysłuchane i zrozumiane. Każde dziecko akceptujemy takim jakie jest – z wszystkimi wadami i zaletami – każde jest dla nas bardzo ważne.

02.

Chcemy stworzyć dzieciom przyjazne warunki i atmosferę zbliżone jak najbardziej do warunków domowych, stad też uważnie dobieramy personel, który te warunki i atmosferę tworzy. Pragniemy współdziałać z rodzicami w wychowywaniu dziecka.

03.

Zapewniamy dzieciom odpowiednie do ich wieku i stanu zdrowia warunki oraz wyżywienie zgodne z normami i zasadami dietetyki.

04.

Naszym zadaniem jest również zagwarantowanie Państwa dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć dydaktycznych, właściwych do wieku dziecka.

05.

Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

06.

Uczymy je samodzielności i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Lokal

DSC_0453 2

Żłobek mieści się w wolnostojącym budynku. Do dyspozycji Żłobka przeznaczone są 4 sale. Liczba dzieci przebywających w salach zależy od wielkości danej Sali.

Plac zabaw i boisko dostosowane są do dzieci w najmłodszej grupie wiekowej i znajdują się z tyłu budynku. Dzieci aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu zawsze, kiedy pozwala na to pogoda.

Placówka wyposażona jest w sprzęt odpowiadający standardom bezpieczeństwa. Zestawy zabawek i pomocy naukowych dobrane są w taki sposób, aby pobudzać wyobraźnię i rozwój każdego dziecka. Wszystkie sprzęty posiadają wymagane atesty.

Zatrudniamy / współpracujemy z:

- Personel kochający dzieci i posiadający odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska
- Specjalistów: logopedę, psychologa, oligofrenopedagoga, rehabilitanta, fizjoterapeutę, terapeutę Integracji Sensorycznej

- Fundacją Praw Dziecka – www.fundacjaprawdziecka.org.pl
- Fundacją Dzieci Niczyje - www.fdn.pl
- Agencja Reklamy i Druku Cursor - agencja.studioreklamy.com

Programy i konkursy

Nasze Placówki biorą udział w projektach, konkursach i programach, które są zgodne z naszą wizją. Należą do nich m.in.:

Chronimy dzieci

(organizowany przez "Biuro pomocy i projektów społecznych" oraz "Fundację dzieci niczyje" program profilaktyki przemocy wobec dzieci. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.) -
http://chronimydzieci.fdn.pl/

Certyfikat "Chronimy Dzieci"

Pogromcy zarazków

(Program edukacyjny stanowiący integralną część kampanii „Pogromcy zarazków” prowadzonej przez markę Dettol we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny. Celem programu jest wprowadzanie zagadnień związanych z higieną i ochroną przed zarazkami oraz utrwalanie właściwych postaw higienicznych poprzez uświadamianie dzieciom, rodzicom i wychowawcom zagrożeń, jakie stanowią dla zdrowia chorobotwórcze zarazki, z którymi stykamy się na co dzień.)

 

Program Maluch

Jest to konkurs dotyczący finansowego wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH". Dzięki niemu, zarówno w 2013, 2014, jak i w 2015r. została zmniejszona kwota czesnego za żłobek.

Opinie rodziców

Przeczytajcie co rodzice dzieci piszą o naszej placówce.

Przeczytaj więcej