Projekt – Archiwum

O Projekcie - Archiwum

Projekt POKL, realizowany od stycznia 2013r. do grudnia 2014 to współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt „Żłobek rodzinny – wspieramy powrót do pracy”. Realizatorem projektu była Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek” w partnerstwie z fundacjami: Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor” oraz Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie”.

Projekt adresowany był do rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, zamieszkujących Warszawę, powiat legionowski i okolice Białołęki, które nie były objęte żadną formą edukacji przedszkolnej. Projekt został zrealizowany pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

Celem projektu było wsparcie grupy kobiet i mężczyzn – osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w dostępie do rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

aktual-protokol-1aktual-protokol-2

page8-img1

Warunki przystąpienia do projektu:

Rodzic/Opiekun przystępujący do projektu zobowiązany jest do okazania zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej/poszukującej pracy, bądź podpisania oświadczenia o możliwości podjęcia pracy w wymiarze minimum 1/2 etatu (nieaktywnej zawodowo/studiującej) oraz odbycia 3-dniowego (całodziennego) wolontariatu w żłobku (podczas całego okresu pobytu dziecka w żłobku danego dnia) w celu zapoznania się ze sposobami opieki nad dzieckiem oraz zabawami i możliwościami wspomagania rozwoju swojego dziecka.

Wiek Rodzica/Opiekuna przystępującego do projektu to 20-40 lat. Osoby, które nie zostaną przyjęte, będą wpisane na listę rezerwową i w momencie zwolnienia miejsca zostaną zaproszone do udziału.

page8-img1

Warunki pozostania w projekcie:

Ponieważ celem projektu jest powrót rodziców na rynek pracy, Rodzic/Opiekun oddający dziecko do żłobka, będzie zobowiązany do podjęcia pracy.
Pierwsza weryfikacja następuje po 1 miesiącu – Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wtedy przedstawić zaświadczenie o podjęciu pracy bądź rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia zawodowego zewnętrznego w celu powrotu na rynek pracy.
Kolejna weryfikacja ma miejsce po 6 miesiącach – Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wówczas przedstawić dokument potwierdzający podjęcie pracy.

Dalsze weryfikacje odbywają się co kolejne 6 miesięcy.

Formy Wsparcia

Formy wsparcia osób biorących udział w projekcie:

- codzienna opieka realizowana w godzinach 6:30 - 18:00
- możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie zawodu
opiekuna dziennego oraz odbycia praktyk w żłobku projektowym

Pozostałe formy aktywizacji realizowane w projekcie:

- wolontariat w żłobku rodziców biorących udział w projekcie
- wolontariat w żłobku seniorów w rolach "Babć i Dziadków"

Dopłata Rodziców do kosztów utrzymania Dziecka w żłobku: 300zł

Kwota zawiera opiekę, zajęcia i wyżywienie. Kwota nie obejmuje WYPRAWKI (środki pielęgnacyjne, pieluszki, chusteczki, butelki, smoczki, pościel, ręczniczki, itp.).

Zapisy i informacje pod numerami telefonów:

510-255-986
lub drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@naszdomek.com